sunnuntai 30. toukokuuta 2010

Hyvä omistajuus

Kuten aikaisemmin totesin Matti Koirasen kirja Hyvä Omistajuus on yksinkertaisesti niin hyvä ja kattava, että sen käsitteleminen yhtenä blogikirjoituksena ei olisi antanut teokselle oikeutta. Tästä syystä kirjan parhaita paloja on poimittu omina erillisinä postauksina. Kirjaa kuuluu ehdottomasti omistajuudesta kiinnostuneen henkilön lukulistalle. Ainoa pieni ongelma on kirjan saatavuus, useimmista kirjastoista ja kirjakaupoista sitä on vaikea löytää. Ohessa vielä Koirasen näkemyksiä siihen, mitä on hyvä omistajuus.

Määritelmiä

Omistajuus on suhde omistajan ja omistuskohteen välillä. Omistajalla on tehtävänä vaalia hyvin omistuskohdetta ja kehittää sitä. Niinpä työlle voidaan asettaa laatukriteereitä, jotka osoittavat, onko omistaja hoitanut tehtävänsä, siis suhdettaan omistuskohteeseen, hyvin vai huonosti. Laatukriteereitä voidaan liittää sekä omistajuuden prosessiin että omistajuuden aikaansaannoksiin.

Omistajaohjaus (governance) on toimintaa, jolla omistajataho linjaa (tavoittein, rajoittein ja säännöin) hallitustyöskentelyä ja operatiivista johtamista.

Hyvän omistajuuden determinantit

Omistajuuden tehtävän onnistunut suorittaminen vaati kahta asiaa tulolausekkeen muodossa: Onnistunut suorituskyky on kyvykkyyden ja halukkuuden tulo. Jos jompikumpi tekijöistä on nolla, tulokin on nolla. Hyvään, lisäarvoa tuottavaan omitajuuteen tarvitaan kyvykkyyttä, jota kutsutaan omistajakompetenssiksi ja halukkuutta, jota kutsutaan omistajuusmotivaatioksi.

Hyvä toiminta omistajana
=
Hyvä omistajuuskompetenssi (eli kyvykkyys toimia omistajana)
x
Hyvä omistajuusmotivaatio (eli halukkuus toimia omistajana)

Hyvä omistaja

Rahapanosten lisäksi hyvillä ja aktiivisilla omistajilla on antaa yritykselle monia muitakin resursseja. Omistajien avulla yritys voi saada käyttöönsä inhimillistä pääomaa, sosiaalista eli verkostopääomaa, maine- ja luottamuspääomaa jne. Näiden ja muiden tuotannontekijöiden yhdistelmästä syntyy se kokonaisuus eli yhteisvaikutus, jolla turvataan yrityksen resurssiperusta ja joille resurssipanoksille vain lisäarvoa luova toiminta voi tuottaa vastiketta. Tärkeimmän vastuun lisäarvon luomisesta ja samalla omistajaintressien toteutumisesta kantaa yrityksen hallitus.

Hyvä omistaja on aktiivinen ja arvoa tuottava omistajaohjauksen roolissaan. Hän:
 • ilmaisee selkeästi, mitä tuottoa hän omistajana haluaa sijoittamalleen pääomalle
 • määrittelee keskeisesti arvot ja toimintaperiaatteet, joilla hän omistajana haluaa yritystä johdettavan, ja varmistaa, että ne otetaan yrityksessä käyttöön
 • määrittelee omistajan omistajuusstrategian ja viestii siihen liittyvät prioriteetit liiketoiminnasta vastaavalle
 • ei ahneesti vaaranna yrityksen sidosryhmätasapainoa, vaan auttaa omalta osaltaan yrityksen hallitusta, johtoa ja työntekijöitä onnistumaan työssään.
Omistajan vastuut

"Every right implies a responsibility; every opportunity, an obligation; every possession, a duty." - John D. Rockefeller

Koirasen mukaan hyvä omistajuus on vastuullista omistajuutta. Hänen mukaansa erityisesti perheyritykset ovat hyviä malliesimerkkejä pitkäjänteisestä ja vastuullisesta omistajuudesta. Omistaja on loppuviimein ainoa taho, joka kantaa kokonaisvastuun omistuksestaan. Tämä vastuu ei ole jaettavissa tai ulkoistettavissa muiden sidosryhmien kanssa. Omistajan kokonaisvastuu koostuu seuraavista osa-alueista:
 • Taloudellinen vastuu
 • Juridinen vastuu
 • Yhteiskunnallinen vastuu
 • Henkinen vastuu
Poimintoja
 • Kuten monen muunkin asian laatua, myös omistajuuden hyvyyttä on tarpeen arvioida sekä tulos- että prosessikriteerein. Ei ole samantekevää, kuinka omistetaan, eikä se, mitä seuraamuksia omistajuudesta on.
 • Hyvän omistajatoiminnan tulosta ovat vastuullisuus, kannattavuus ja yritteliäisyys. Tällaisen toiminnan tuloksena syntyy lisäarvoa sekä omistajalle että muille sidosryhmille
 • "Virtus est vitium fugere et sapientia prima stultitia caruisse" eli "Hyve on paheen karttamista, ja viisaus alkaa tyhmyyden välttämisestä".
 • Omistajaohjauksessa eli governancessa yrityksen hallitusta omistajien edustajana voidaan verrata termostaattiin, joka aktivoituu, mikäli yrityksen menestys heikkenee alle tavoitellun rajan. Ilman tällaista toimivaa termostaattia yritys on vaarassa.
 • Taloudellisen lisäarvon idealle rakentuva yrityksen johtaminen korostaa omistusta investointina ja yritystä tuottavana omistuskohteena.
 • Kun korostetaan omistajuudessa nimenomaan sen toiminnallista luonnetta, keskeiseksi tehtäväksi tulee lisäarvon tuottaminen. Omistajuuden funktio markkinataloudessa on keskeisesti juuri tässä: tuottaa lisäarvoa liiketoiminnan kautta yritykselle. Mikäli omistajat ovat aktiivisia, päteviä ja oikein tehtäväänsä suhtautuvia, he ovat avainasemassa yrityksen lisäarvon luojina.
 • Omistajuus luo reviiriä. Jopa luonnonvaraiset eläimet kamppailevat omasta reviiristään tai merkitsevät omilla tavoillaan oman elinpiirinsä rajoja. Ihmisten maailmassa reviiri voidaan merkitä erilaisin symbolein: lainhuudoin, rajapyykein, aitaamalla, nimikyltein jne. Reviirin ohella omistajuus luo myös sosiaalisen roolin sekä tietynlaisen identiteetin.
Lähde: Matti Koiranen (2006) Hyvä Omistajuus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts with Thumbnails