tiistai 7. joulukuuta 2010

Omistajien valvonta- ja vaikutusmekanismit

Suorat ja epäsuorat vaikutuskeinot

Sijoitettuaan varojaan yritykseen omistajat haluavat luonnollisesti vaikuttaa sijoituksensa tuottavuuteen vaikuttamalla itse yritykseen. Omistajien vaikutuskeinot voivat olla suoria tai epäsuoria. Suorat vaikutusmekanismit ("voice") viittaavat omistaja- ja äänivallan käyttöön hallituksen, hallintoneuvoston ja/tai yhtiökokouksen välityksellä. Epäsuorilla vaikutuskeinoilla ("exit") viitataan osakkeiden myyntiin ja/tai ostoon viestinä halutusta vaikutuksesta yrityksen toimintaan. Osakekaupat muuttavat yhtiön omistajarakennetta ja tehostavat omistajien vaikutusmahdollisuuksia. Yritysten osto- ja myyntimarkkinat (market for corporate control) tarjoavat radikaalejakin mahdollisuuksia vaikuttaa nopeasti yrityksiin ja niiden toimintaan.

Yhtiökokous ja muut vaikuttamismekanismit

Omistajien suorista vaikutusmekanismeista keskeisin on äänivallan käyttö yhtiökokouksessa sekä hallitusta valittaessa että päätettäessä muista yhtiökokouksessa esillä olevista asioista, kuten tilikauden voitonjaosta ja yhtiön osakepääomaan liittyvistä asioista. Tämän lisäksi omistajilla saattaa olla käytössään vaikutusmekanismeja, joilla he pystyvät vaikuttamaan yrityksen johtoon nimittämänsä hallituksen kautta. Näitä ovat mm. hallituksen suorittama valvonta, johdon palkitsemisjärjestelmät ja yrityksen pääomarakenne. Kaikkien näiden ohjauskeinojen avulla voidaan sekä parantaa yrityksen toimintaa että vähentää omistajien ja liikkeenjohdon mahdollisia intressieroja yrityksen kehittämisen suhteen. Hallituksen suorittama valvonta varmistaa halutun toiminnan suunnan. Johdon palkitsemisjärjestelmät tulee luoda sellaisiksi, että ne ohjaavat johtoa tekemään valintoja, jotka optimoivat osakkeenomistajien hyödyn. Myös yrityksen pääomarakenteella ohjataan liikkeenjohdon toimintaa. Yritykset toimivat tehokkaammin, kun niillä ei ole "löysää" rahaa käytössään. On kuitenkin muistettava, että yhdenkin yrityksen omistajakunnassa saattaa olla erilaisia omistajatyyppejä, joilla on erilaiset odotukset ja toiveet yrityksen suhteen, johtuen esimerkiksi erilaisista omistuksen aikajänteistä, tuotto- ja riskiprofiileista sekä varallisuus- ja verotusasemista.

Osakkeenomistajan päätökset

Pelkistettynä osakkeenomistajan on tehtävä kaksi keskeistä päätöstä, jotka ratkaisevasti vaikuttavat hänen omistukseensa. Ensimmäinen on sijoituspäätös, eli päätös ostaa tai myydä omistusosuuksia yhtiöstä, joka toimii oman liiketoiminta- ja riskistrategiansa puitteissa tietyllä toimialalla. Toinen yhtä tärkeä päätös on omistajien oikeuden ja velvollisuuksien mukaisesti hallituksen jäsenten valitseminen. Vastuu hallituksen jäsenten valitsemisesta kuuluu omistajille. Vaikka yksittäinen omistaja voi ehdottaa itselleen sopivaa edustajaa, hallituksen valinnan jälkeen kyseisen omistajan vaatimukset eivät voi olla hallituksen jäsenen käyttäytymisen ja päätösten lähtökohtana.

Poimintoja

Pörssiyrityksessä omistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus aiheuttaa sen, että omistajat voivat käytännössä seurata hallituksen toimintaa ainoastaan sen tekemien päätösten nopeuden, sisällön ja toteuttamisen perusteella.

Yrityksen nettovarallisuus kuuluu omistajille. Tästä syystä hallituksen on varmistettava riittävä valvonta ja kontrollimekanismi yrityksen ja sen osien käytössä olevan pääoman tehokkaimman käyttötavan varmistamiseksi ja pääoman käyttöön liittyvien riskien hallitsemiseksi.

Lähde: Hallitus - Omistajan asialla, johdon tukena

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts with Thumbnails