sunnuntai 30. toukokuuta 2010

Hyvä omistajuus

Kuten aikaisemmin totesin Matti Koirasen kirja Hyvä Omistajuus on yksinkertaisesti niin hyvä ja kattava, että sen käsitteleminen yhtenä blogikirjoituksena ei olisi antanut teokselle oikeutta. Tästä syystä kirjan parhaita paloja on poimittu omina erillisinä postauksina. Kirjaa kuuluu ehdottomasti omistajuudesta kiinnostuneen henkilön lukulistalle. Ainoa pieni ongelma on kirjan saatavuus, useimmista kirjastoista ja kirjakaupoista sitä on vaikea löytää. Ohessa vielä Koirasen näkemyksiä siihen, mitä on hyvä omistajuus.

Määritelmiä

Omistajuus on suhde omistajan ja omistuskohteen välillä. Omistajalla on tehtävänä vaalia hyvin omistuskohdetta ja kehittää sitä. Niinpä työlle voidaan asettaa laatukriteereitä, jotka osoittavat, onko omistaja hoitanut tehtävänsä, siis suhdettaan omistuskohteeseen, hyvin vai huonosti. Laatukriteereitä voidaan liittää sekä omistajuuden prosessiin että omistajuuden aikaansaannoksiin.

Omistajaohjaus (governance) on toimintaa, jolla omistajataho linjaa (tavoittein, rajoittein ja säännöin) hallitustyöskentelyä ja operatiivista johtamista.

Hyvän omistajuuden determinantit

Omistajuuden tehtävän onnistunut suorittaminen vaati kahta asiaa tulolausekkeen muodossa: Onnistunut suorituskyky on kyvykkyyden ja halukkuuden tulo. Jos jompikumpi tekijöistä on nolla, tulokin on nolla. Hyvään, lisäarvoa tuottavaan omitajuuteen tarvitaan kyvykkyyttä, jota kutsutaan omistajakompetenssiksi ja halukkuutta, jota kutsutaan omistajuusmotivaatioksi.

Hyvä toiminta omistajana
=
Hyvä omistajuuskompetenssi (eli kyvykkyys toimia omistajana)
x
Hyvä omistajuusmotivaatio (eli halukkuus toimia omistajana)

Hyvä omistaja

Rahapanosten lisäksi hyvillä ja aktiivisilla omistajilla on antaa yritykselle monia muitakin resursseja. Omistajien avulla yritys voi saada käyttöönsä inhimillistä pääomaa, sosiaalista eli verkostopääomaa, maine- ja luottamuspääomaa jne. Näiden ja muiden tuotannontekijöiden yhdistelmästä syntyy se kokonaisuus eli yhteisvaikutus, jolla turvataan yrityksen resurssiperusta ja joille resurssipanoksille vain lisäarvoa luova toiminta voi tuottaa vastiketta. Tärkeimmän vastuun lisäarvon luomisesta ja samalla omistajaintressien toteutumisesta kantaa yrityksen hallitus.

Hyvä omistaja on aktiivinen ja arvoa tuottava omistajaohjauksen roolissaan. Hän:
 • ilmaisee selkeästi, mitä tuottoa hän omistajana haluaa sijoittamalleen pääomalle
 • määrittelee keskeisesti arvot ja toimintaperiaatteet, joilla hän omistajana haluaa yritystä johdettavan, ja varmistaa, että ne otetaan yrityksessä käyttöön
 • määrittelee omistajan omistajuusstrategian ja viestii siihen liittyvät prioriteetit liiketoiminnasta vastaavalle
 • ei ahneesti vaaranna yrityksen sidosryhmätasapainoa, vaan auttaa omalta osaltaan yrityksen hallitusta, johtoa ja työntekijöitä onnistumaan työssään.
Omistajan vastuut

"Every right implies a responsibility; every opportunity, an obligation; every possession, a duty." - John D. Rockefeller

Koirasen mukaan hyvä omistajuus on vastuullista omistajuutta. Hänen mukaansa erityisesti perheyritykset ovat hyviä malliesimerkkejä pitkäjänteisestä ja vastuullisesta omistajuudesta. Omistaja on loppuviimein ainoa taho, joka kantaa kokonaisvastuun omistuksestaan. Tämä vastuu ei ole jaettavissa tai ulkoistettavissa muiden sidosryhmien kanssa. Omistajan kokonaisvastuu koostuu seuraavista osa-alueista:
 • Taloudellinen vastuu
 • Juridinen vastuu
 • Yhteiskunnallinen vastuu
 • Henkinen vastuu
Poimintoja
 • Kuten monen muunkin asian laatua, myös omistajuuden hyvyyttä on tarpeen arvioida sekä tulos- että prosessikriteerein. Ei ole samantekevää, kuinka omistetaan, eikä se, mitä seuraamuksia omistajuudesta on.
 • Hyvän omistajatoiminnan tulosta ovat vastuullisuus, kannattavuus ja yritteliäisyys. Tällaisen toiminnan tuloksena syntyy lisäarvoa sekä omistajalle että muille sidosryhmille
 • "Virtus est vitium fugere et sapientia prima stultitia caruisse" eli "Hyve on paheen karttamista, ja viisaus alkaa tyhmyyden välttämisestä".
 • Omistajaohjauksessa eli governancessa yrityksen hallitusta omistajien edustajana voidaan verrata termostaattiin, joka aktivoituu, mikäli yrityksen menestys heikkenee alle tavoitellun rajan. Ilman tällaista toimivaa termostaattia yritys on vaarassa.
 • Taloudellisen lisäarvon idealle rakentuva yrityksen johtaminen korostaa omistusta investointina ja yritystä tuottavana omistuskohteena.
 • Kun korostetaan omistajuudessa nimenomaan sen toiminnallista luonnetta, keskeiseksi tehtäväksi tulee lisäarvon tuottaminen. Omistajuuden funktio markkinataloudessa on keskeisesti juuri tässä: tuottaa lisäarvoa liiketoiminnan kautta yritykselle. Mikäli omistajat ovat aktiivisia, päteviä ja oikein tehtäväänsä suhtautuvia, he ovat avainasemassa yrityksen lisäarvon luojina.
 • Omistajuus luo reviiriä. Jopa luonnonvaraiset eläimet kamppailevat omasta reviiristään tai merkitsevät omilla tavoillaan oman elinpiirinsä rajoja. Ihmisten maailmassa reviiri voidaan merkitä erilaisin symbolein: lainhuudoin, rajapyykein, aitaamalla, nimikyltein jne. Reviirin ohella omistajuus luo myös sosiaalisen roolin sekä tietynlaisen identiteetin.
Lähde: Matti Koiranen (2006) Hyvä Omistajuus

Suhtautumistapoja omistajuuteen

Teoksessaan Hyvä Omistajuus Matti Koiranen luokittelee myös erilaisia suhtautumistapoja omistajuuteen. Hänen mukaansa äärimmäisen myönteisessä tapauksessa voimme kokea omistajuuden olevan mieluinen ja kutsumuksellinen elämäntehtävä, ja äärimmäisen kielteisessä tapauksessa ikävä, pakonomainen taakka. "Nollavaihtoehto" jatkumon keskellä on, että suhtautuminen omistajuuteen ja omistuskohteeseen on välinpitämätön tai neutraali.

Omistajuuteen suhtautumisen eri tasoja:
1) Elämänkatsomus
2) Arvomaailma
3) Asenteet
4) Motivaatioperusta

Hyvä suhtautuminen omistajuuteen on yksilön tai yhteisön affektinen ominaisuus, jossa osatekijöinä ovat:
 • Myönteinen elämänkatsomus suhteessa omistajuuteen
 • Myönteinen arvomaailma suhteessa omistajuuteen
 • Myönteiset asenteet suhteessa omistajuuteen
 • Myönteinen motivaatio suhteessa omistajuuteen
Lähde: Matti Koiranen (2006) Hyvä Omistajuus

Omistajuuden dimensioita

Teoksessaan Hyvä Omistajuus Matti Koiranen määrittelee omistajuuden eri dimensioita. Hänen mukaansa juridisen ja taloudellisen dimension lisäksi omistajuudella on myös sosiaalinen, operationaalinen, psykologinen ja sosiaalis-symbolinen luonne. Koirasen mukaan:

Omistajuus sosiaalisesti tulkittuna tarkoittaa sitä, miten muut ihmiset näkevät henkilön omistajana, ja kuinka omistaja toimii muiden ihmisten kanssa. Omistajuus syntyy siis tulkintojen ja vuorovaikutusten kautta.

Operationaalisessa mielessä omistajuus tarkoittaa sitä, kuka todella toimii omistajuudessa, eli kuka omistuksen kohdetta käyttää, hoitaa, vaalii jne. Operationaalinen omistajuus voi olla eri ihmisellä kuin kohteen taloudellis-laillinen omistajuus. Operationaalinen omistajuus kertoo, kuka on omistetun kohteen kanssa tekemisissä ja vuorovaikutuksessa.

Henkinen eli psykologinen omistajuus tarkoittaa sitä omistuksellista tunnetta, mielentilaa tai asennetta, että jokin kohde on minun tai meidän. Se voi esiintyä yhdessä laillis-taloudellisen omistajuuden kanssa, mutta usein se ilmenee ilmankin. Psykologinen omistajuus ei ole, ei ainakaan nopeasti, siirrettävissä ihmiseltä toiselle, koska sen kehittyminen vaatii aikaa. Ihmisellä on perustarpeita psykologiseen omistajuuteen: hallinnan tarve, oman identiteetin tarve ja tarve tuntea jokin paikka omakseen. Psykologista omistajuutta luovat hallinnan tunne, oman itsen uhkaukset (self-investment) kohteen hyväksi ja kohteen läheinen tunteminen. Psykologinen eli henkinen omistajuus voi säilyä muistoissa vielä senkin jälkeen, kun taloudellis-laillista omistajuutta ei enää ole.

Sosiaalis-symbolinen omistajuus perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Se ilmenee niissä ihmissuhteissa ja tulkinnoissa, joita meillä ihmisillä on. Kyse on symbolisista suhteista, joilla on itseilmailullista ja luokittelevaa merkitystä. Dittamarin kiteytyksen mukaan "To Have is To Be". Esimerkiksi jos jollakulla on loistelias auto tai suuri kartano, muut ihmiset tulkitsevat hänen olevan rikas. Sosiaalinen asema ja status ovat samoin osa sosiaalis-symbolista omistajuutta.

Lähde: Matti Koiranen (2006) Hyvä Omistajuus.

lauantai 22. toukokuuta 2010

Gordon Gekko

Varmasti jokainen rahoitusalasta kiinnostunut on jossain vaiheessa katsonut Oliver Stonen elokuvan Wall Street (1987). Alalla kulttimaineeseen nousseen elokuvan pääosassa nähdään Michael Douglasin esittämä Gordon Gekko, joka persoonallaan ja terävillä sanoillaan on antanut kasvot rahamaailman ahneudelle ja kovuudelle. Wall Street elokuvasta voi olla montaa mieltä ja eri ihmiset näkevät kyseisen elokuvan hyvin eri silmin. Toiset pitävät toimintaa moraalittomana, toiset taas ihailtavana. Oli elokuvan opetuksesta mitä mieltä tahansa, on elokuva ehdottomasti katsomisen arvoinen ja kuuluu ainakin oman kirjahyllyni klassikoihin, joita voi katsoa useampaan kertaan uusin silmin.


Wall Street: Money Never Sleeps

Ilokseni huomasin, että Wall Street elokuva saa syksyllä jatko-osan Wall Street: Money Never Sleeps. Elokuvan ensi-ilta Suomessa on 1.10.2010. Ja mikä parasta Gordon Gekko is back in business. Trailerissa Gekko toteaakin, että "Someone reminded me I once said "Greed is good". Now it seems it's legal. Because everyone is drinking the same Kool Aid."Parasta Gordon Gekkoa

Jotta elokuvan odotusaika ei kävisi niin pitkäksi, tässä on kokoelma Gordon Gekkon parhaita lausahduksia kahden vuosikymmenen takaa.

Gordon Gekko: Lunch is for wimps.

Gordon Gekko: When I get a hold of the son of a bitch who leaked this, I'm gonna tear his eyeballs out and I'm gonna suck his fucking skull.

Gordon Gekko: The richest one percent of this country owns half our country's wealth, five trillion dollars. One third of that comes from hard work, two thirds comes from inheritance, interest on interest accumulating to widows and idiot sons and what I do, stock and real estate speculation. It's bullshit. You got ninety percent of the American public out there with little or no net worth. I create nothing. I own. We make the rules, pal. The news, war, peace, famine, upheaval, the price per paper clip. We pick that rabbit out of the hat while everybody sits out there wondering how the hell we did it. Now you're not naive enough to think we're living in a democracy, are you buddy? It's the free market. And you're a part of it. You've got that killer instinct. Stick around pal, I've still got a lot to teach you.

Gordon Gekko: You're walking around blind without a cane, pal. A fool and his money are lucky enough to get together in the first place.

Bud Fox: How much is enough?

Gordon Gekko: It's not a question of enough, pal. It's a zero sum game, somebody wins, somebody loses. Money itself isn't lost or made, it's simply transferred from one perception to another.

Gordon Gekko: Mixed emotions, buddy. Like Larry Wildman going off a cliff in my new Maserati.

Yhtiökokouspuhe

Gordon Gekko: [at the Teldar Paper stockholder's meeting] Well, I appreciate the opportunity you're giving me Mr. Cromwell as the single largest shareholder in Teldar Paper, to speak. Well, ladies and gentlemen we're not here to indulge in fantasy but in political and economic reality. America, America has become a second-rate power. Its trade deficit and its fiscal deficit are at nightmare proportions. Now, in the days of the free market when our country was a top industrial power, there was accountability to the stockholder. The Carnegies, the Mellons, the men that built this great industrial empire, made sure of it because it was their money at stake. Today, management has no stake in the company! All together, these men sitting up here own less than three percent of the company. And where does Mr. Cromwell put his million-dollar salary? Not in Teldar stock; he owns less than one percent. You own the company. That's right, you, the stockholder. And you are all being royally screwed over by these, these bureaucrats, with their luncheons, their hunting and fishing trips, their corporate jets and golden parachutes.

Cromwell: This is an outrage! You're out of line Gekko!

Gordon Gekko: Teldar Paper, Mr. Cromwell, Teldar Paper has 33 different vice presidents each earning over 200 thousand dollars a year. Now, I have spent the last two months analyzing what all these guys do, and I still can't figure it out. One thing I do know is that our paper company lost 110 million dollars last year, and I'll bet that half of that was spent in all the paperwork going back and forth between all these vice presidents. The new law of evolution in corporate America seems to be survival of the unfittest. Well, in my book you either do it right or you get eliminated. In the last seven deals that I've been involved with, there were 2.5 million stockholders who have made a pretax profit of 12 billion dollars. Thank you. I am not a destroyer of companies. I am a liberator of them! The point is, ladies and gentleman, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right, greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms; greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind. And greed, you mark my words, will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much.

Gordon Gekko: Greed is good.

[Blue Star has gone from 24 to 16 1/2 in a very short time]

Gordon Gekko: Fox, where the hell are you? I am losing MILLIONS! You got me into this airline and you sure as hell better get me out or the only job you'll ever have on the Street is SWEEPING IT! You hear me, Fox?

Bud Fox: You once told me, don't get emotional about stock. Don't! The bid is 16 1/2 and going down. As your broker, I advise you to take it.

Gordon Gekko: Yeah. Well you TAKE IT!

[shouts]

Gordon Gekko: *Right in the ass you fucking scumbag cocksucker!*

Bud Fox: It's two minutes to closing, Gordon. What do you want to do? Decide.

Gordon Gekko: [calms down] Dump it.

Gordon Gekko: What's worth doing is worth doing for money.

Gordon Gekko: I'm gonna make you rich, Bud Fox.

Gordon Gekko: I'm talking about liquid. Rich enough to have your own jet. Rich enough not to waste time. Fifty, a hundred million dollars, buddy. A player. Or nothing.

Gordon Gekko: I don't throw darts at a board. I bet on sure things. Read Sun-tzu, The Art of War. Every battle is won before it is ever fought.

Gordon Gekko: If you need a friend, get a dog.

Gordon Gekko: The most valuable commodity I know of is information.

Gordon Gekko: Greed captures the essence of the evolutionary spirit.

Gordon Gekko: I look at a hundred deals a day. I pick one.

Gordon Gekko: You see that building? I bought that building ten years ago. My first real estate deal. Sold it two years later, made an $800,000 profit. It was better than sex. At the time I thought that was all the money in the world. Now it's a day's pay.

Bud Fox: Why do you need to wreck this company?

Gordon Gekko: Because it's WRECKABLE, all right? I took another look at it and I changed my mind!

Gordon Gekko: Ever wonder why fund managers can't beat the S&P 500? 'Cause they're sheep, and sheep get slaughtered.

Bud Fox: This is really a nice club, Mr. Gekko.

Gordon Gekko: Yeah, not bad for a City College boy. I bought my way in, now all these Ivy league schmucks are sucking my kneecaps.

Gordon Gekko: [meeting alone together in Central Park] Hiya, Buddy.

Bud Fox: [nods as the both walk up to face one another] Gordon.

Gordon Gekko: [with a smirk on his face] Sand bagged me on Bluestar huh? I guess you think you taught the teacher a lesson that the tail can wag the dog huh? Well let me clue you in, pal. The ice is melting right underneath your feet.

[punches Bud and grabs him by the coattails]

Gordon Gekko: Did you think you could've gotten this far this fast with anyone else, huh? That you'd be out there dicking someone like Darien? No. You'd still be cold calling widows and dentists tryin' to sell 'em 20 shares of some dog shit stock. I took you in.

[hits him again]

Gordon Gekko: A NOBODY!

[and again]

Gordon Gekko: I opened the doors for you! Showed you how the system works! The value of information! How to *get it*! Fulham oil! Brant resources! Geodynamics! And this is how you fucking pay me back you COCKROACH?

[hits him once again and Bud falls to the ground]

Gordon Gekko: I GAVE you Darien. I GAVE you your manhood. I gave you EVERYTHING!

[calms down, then takes out his handkerchief and throws it to Bud to clean off the blood]

Gordon Gekko: You could've been one of the great ones Buddy. I looked at you and saw myself. Why?

Bud Fox: [getting up] I don't know. I guess I realized that I'm just Bud Fox.

[firmly]

Bud Fox: As much as I wanted to be Gordon Gekko, I'll *always* be Bud Fox.

[tosses back the handkerchief and walks away]

Gordon Gekko: Well you take it, right in the ass you scumbag cocksucker.

Gordon Gekko: This is the kid, calls me 59 days in a row, wants to be a player. There ought to be a picture of you in the dictionary under persistence kid.

Gordon Gekko: It's not always the most popular person who gets the job done.

Gordon Gekko: You stop sending me information, and you start getting me some.

Gordon Gekko: It's all about bucks, kid. The rest is conversation.

[after Bud lost $100,000 on a 'dog' stock]

Gordon Gekko: I guess your Dad isn't on the Board of Directors of *that* company, is he?

Gordon Gekko: If you're not inside, you're *outside*!

Gordon Gekko: Jesus, if this guy owned a funeral parlor nobody would die!

Carl Fox: "I came into Egypt a Pharoah who did not know."

Gordon Gekko: I beg your pardon, is that a proverb?

Carl Fox: No, a prophecy. The rich been doing it to the poor since the beginning of time. The only difference between the Pyramids and the Empire State Building is the Egyptians didn't allow unions. I know what this guy is all about, greed. He don't give a damn about Bluestar or the unions. He's in and out for the buck and he don't take prisoners.

Gordon Gekko: You gonna tell me the difference between this guy and that guy is luck?

[points at a bum and businessman]

Gordon Gekko: I want to know where he goes, what he sees, I want you to fill in the missing pieces of the puzzle.

Gordon Gekko: Sir Larry Wildman. Like all Brits, he thinks he was born with a better pot to piss in.

Gordon Gekko: [awed by the morning light] I've never seen a painting that captures the beauty of the ocean, at a moment like this.

Darien Taylor: I don't want him to ever know, you understand?

Gordon Gekko: Mum's the word.

[after a pause]

Gordon Gekko: You and I are the same, Darien. We are smart enough not to buy in to the oldest myth running; love. Diction created by people to keep them from jumping out of windows.

[laughs]

Darien Taylor: You know sometimes I miss you...

Gordon Gekko: That's the one thing you have to remember about WASPs: they love animals and hate people.

Lähteet

Gordon Gekko Wikipedia

Wall Streer IMDb

Wall Steet: Money Never Sleeps

Talouselämän juttu

Gordon Gekko sitaatit

torstai 13. toukokuuta 2010

Omistajaosaamisesta

Omistaminen edellyttää myös osaamista. Koirasen mukaan omistajan kyvykkyysvaatimukset vaihtelevat sen mukaan, miten voimakkaasti omistaja osallistuu itse liiketoimintaan. Jos omistaja on mukana liiketoimintaa kontrolloivana hallituksen jäsenenä, mutta ei itse johda operatiivista toimintaa, on seuraavat omistajakompetenssit tarpeellisia:
 • Omistaja kykenee strategiatyöskentelyyn
 • Omistajalla on riittävä näkemys sen toimialan tai niiden toimialojen kilpailutilanteesta ja liiketoimintalogiikasta, joilla yritys toimii
 • Omistajalla on kykyä, sitoutuneisuutta ja riittävästi aikaa paneutua hallituksen kokousasioihin eli kykyä tulla niihin hyvin valmistautuneena. Hänellä on kyky vaatia käyttöönsä, ymmärtää ja analysoida yrityksen tilaa koskevaa raportointia
 • Omistaja kykenee antamaan muille hallituksen jäsenille ja toimivalle johdolle kehittämisimpulsseja
 • Omistaja kykenee tarjoamaan yrityksen käyttöön sellaisia yhteyksiä, joista on yritykselle hyötyä
 • Omistaja kykenee sellaiseen tiimityöhön muiden hallitusten jäsenten kanssa, että hänen panoksensa nostaa hallituksen suorituskykyä. Hän osaa kuunnella muita ja kykenee antamaan sellaisen panoksen, joka parantaa hallituksen päätösten laatua
 • Omistajalla ei ole häiritsevässä määrin sellaisia intressiristiriitoja, jotka estävät häntä ajattelemasta yrityksen parasta.
 • Omistaja kykenee kyseenalaistamaan käsiteltäviä asioita ja olemaan rakentavan kriittinen.
Mikäli omistaja on lisäksi hallituksen puheenjohtaja, hänellä on edellisten lisäksi tarpeen olla seuraavia kompetensseja:
 • Kyky varmistaa, että hallitus käsittele keskeiset strategiset kysymykset
 • Kyky määritellä asioiden tärkeysjärjestys
 • Kyky vaatia asioiden hyvää ennakkovalmistelua
 • Kyky varmistaa, että tärkeille asioille on riittävästi käsittelyaikaa
 • Kyky päätellä, milloin asiasta on keskusteltu tarpeeksi ja on aika tehdä koonnos
 • Kyky aktivoida hallituksen jäseniä ideoimaan ja osallistumaan
 • Kyky kannustaa ja tukea operatiivista johtoa pääsemään tavoitteisiinsa
 • Kyky varmistaa riittävät johtamis- ja omistajaresurssit myös tulevaisuutta silmällä pitäen
Hallituksen koostumusta harkittaessa tulisi huomioida, että hallituksessa kollektiivisesti on osaamista ainakin seuraavilta osa-alueilta:
 • Yhtiön toimiala ja markkinat
 • Yhtiön kokoluokkaa vastaavan yhtiön johtaminen
 • Laskentatoimi, talouden ohjaus ja rahoitus
 • Riskien hallinta ja sisäisen tarkkailun organisointi
 • Yrityskaupat ja investointitoiminnan ohjaus
 • Kansainväliset asiat
 • Hallitustyöskentely
Lähde: Matti Koiranen, Hyvä omistajuus (2006, 17-18)

Tulkintoja omistajuudesta

Jatketaan sarjaa Matti Koirasen kiteytyksistä teoksessa Hyvä Omistajuus. Tällä kertaa vuorossa Koirasen tulkintoja omistajuudesta. Koirasen mukaan omistajuus voi tarkoittaa asemaa (eli omistajana olemista). Omistajuutta voidaan tarkastella myös rakenteena eli onko omistus esimerkiksi keskittynyttä vai sirpaleista. Hyvälle aktiiviselle omistajalle omistajuus merkitsee tehtävää eli omistajana toimimista. Yleisimmällä tasolla omistajuudessa on kysymys siitä suhteesta ja vuorovaikutuksesta, joka on subjektin (omistajan) ja objektin (omistajuuden kohteen) välillä.

Omistajuus asemana: omistajuus on omistajan status, joka asemoi hänet sekä antaa hänelle roolin ja identiteetin.

Omistajuus rakenteena: omistajuus on osaomistusten muodostama tilannekohtainen kokonaisrakenne, jossa taloudellis-lailliset osaomistukset vaihtelevat nollasta sataan prosenttiin.

Omistajuus tehtävänä: omistajuus on sitä työtä, jota omistaja tekee omistuskohteen hyväksi ja jonka tekemisestä hän on vastuussa.

Omistajuus suhteena: omistajuus on vuorovaikutteinen suhde subjektin eli omistajan ja objektin eli omistuksen kohteen välillä.

Lähde: Matti Koiranen, Hyvä Omistajuus, (2006, 12).

tiistai 11. toukokuuta 2010

Omistajien luokittelua

Matti Koirasen teos Hyvä omistajuus on kerta kaikkiaan niin hyvä, että siitä riittää pieniä palasia pureskeltavaksi pitkäksi ajaksi. Tässä Koirasen luokittelua erilaisista omistajista.

Liiketoimintaa operoivat omistajat osallistuvat omistajuuden ohella liiketoimintaan, ennen kaikkea vastuullisen johdon roolissa.

Hallinnoivat omistajat osallistuvat esimerkiksi hallituksen jäseninä yrityksen omistajaohjaukseen ja hallinnointiin, mutta eivät osallistu suoranaisesti operatiiviseen liiketoimintaan.

Muut aktiiviset omistajat eivät ole työ- eivätkä hallintotehtävissä yrityksissä, mutta ovat silti sitoutuneet toimimaan yrityksen hyväksi omistajina lisäarvoa tuottavalla tavalla.

Investoijatyyppiset omistajat ovat kiinnostuneita yrityksen menestyksestä osinkojen tai arvonnousun kannalta, mutta pohtivat usein vain lyhyen ajanjakson orientaatiolla sijoituksensa ajallista kestoa.

Passiiviset omistajat kiinnittävät tuskin lainkaan huomiota yrityksen asioihin tai edes siihen, kuinka heidän omistajuutensa tuottaa.

Haitalliset omistajat toimivat niin, että heidän toimintansa vaikeuttaa lisäarvon luomista yrityksessä.

Lähde: Matti Koiranen, Hyvä Omistajuus (2007, 16)
Related Posts with Thumbnails